4

 

CLB wat?

Samenwerking met CLB

 

Elke school is verplicht een samenwerkingscontract af te sluiten met een centrum voor leerlingenbegeleiding (kortweg CLB). Onze school wordt begeleid door het Vrij CLB Waas en Dender, Ankerstraat 63, 9100 Sint-Niklaas. In de adresfiche in bijlage 1 kan u nalezen welke begeleiders onze school opvolgen dit schooljaar. In dit hoofdstuk zetten we uiteen hoe onze school samenwerkt met het CLB.

 

a.     De relatie tussen het centrum en de leerlingen en hun ouders

CLB op school heeft veel voordelen. We kunnen luisteren naar de zorgen rond opvoeding en ontwikkeling van de kinderen. Samen met de ouders, de directie, de zorgjuf en de klastitularissen wordt gezocht naar oorzaken van moeilijkheden in het ontwikkelingsproces van uw kind. Mogelijke oplossingen worden aangereikt bij ontwikkelingsproblemen. Hierbij is het soms wenselijk uw kind individueel te testen of te observeren in klasverband. Dit kan slechts gebeuren na overleg met de ouders. Soms zal worden doorverwezen naar gespecialiseerde hulp. De vorderingen van de kinderen worden besproken, om mogelijke leerstoornissen tijdig te herkennen en waar mogelijk bij te sturen. En samen met het schoolteam wordt advies gegeven bij de moeilijke keuze van de bij uw kind passende richting in het secundair onderwijs.

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Dat is met de ouders besproken in de participatieraad. Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen.

Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan:

§  de begeleiding van leerlingen die spijbelen. Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven van het centrum, meldt het centrum dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie.

§  collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.

Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school. Ouders krijgen informatie over de rechten en plichten van ouders, leerlingen, de school en het centrum. De regering kan het centrum verplichten vormen van begeleiding voor deelgroepen van leerlingen, ouders en scholen voor te stellen. Het staat deze leerlingen, ouders en scholen vrij om al dan niet op dit verzekerd aanbod in te gaan.

Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander centrum wordt bediend. Ook als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van niet-inschrijving.

Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

b.     Medische begeleiding

Zoals hierboven al aan bod kwam, is medische begeleiding door het CLB verplicht. Ouders kunnen zich er niet tegen verzetten. Hebben ouders bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg wel een andere arts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders.

Een bezwaar indienen tegen de CLB-arts gebeurt met een aangetekende brief gericht aan de directeur van het CLB. Binnen de 90 dagen kiezen de ouders dan een andere arts van een CLB of een arts die de bekwaamheidsbewijzen bezit van een CLB-arts.

De medische begeleiding gebeurt door een arts en een verpleegkundige. Voor twee leerjaren wordt een uitgebreid algemeen onderzoek voorzien op het centrum. Voor drie andere leerjaren is er een beperkter onderzoek op school. Het CLB zal de ouders bij het begin van het schooljaar inlichten over dit onderzoek. In alle leerlingengroepen kunnen er in de loop van het schooljaar preventieve maatregelen genomen worden ter bestrijding van besmettelijke ziekten.

Ook selectieve onderzoeken zijn mogelijk. Als er zich een probleem stelt of er een individueel gezondheidsrisico is, kan de schoolarts de leerling terug oproepen. Selectieve onderzoeken kunnen plaatsgrijpen op aanvraag van de schoolarts, het CLB, de ouders of de school. De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de dag, het uur en de reden van dit onderzoek.

Het behoort ook tot de taken van het CLB adviezen te verstrekken over preventieve gezondheidszorg, gezondheidsvoorlichtingen en –opvoeding te ondersteunen en toezicht te houden op de vaccinatietoestand van elke leerling, alsook het aanbieden van gratis vaccinaties voor bepaalde klasgroepen.

c.    Het multidisciplinair dossier

Het multidisciplinair dossier van de leerling bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over het kind op het centrum aanwezig zijn.

Als een leerling van school verandert, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt. Er is geen toestemming van de ouders vereist om een multidisciplinair dossier over te dragen. Er bestaat maar één CLB- dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel. Daarom wordt het bij schoolveranderen in één zending overgemaakt.

Elk CLB is eraan gehouden de ouders te informeren over het doorgeven van het dossier. Er wordt een wachttijd van 30 dagen gerespecteerd na het informeren van de ouders. Ouders kunnen binnen die 30 dagen verzet aantekenen tegen het overmaken van de niet-verplichte gegevens uit het dossier. Er is geen verzet mogelijk tegen de overdracht van volgende gegevens: identificatiegegevens, vaccinatie­gegevens, gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten, bijzondere consulten en de medische onderzoeken uitgevoerd als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht of een bijzonder consult.

Indien u verzet aantekent, verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens samen met een kopie van het verzet. Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact.

d.     Multidisciplinair overleg

Elke gewone lesweek is er een multidisciplinair overleg (MDO) op school. Dit is een overleg tussen directie, zorgteam en mogelijk CLB. Het wordt geleid en voorbereid door de zorgcoördinator. Kinderen die extra zorg nodig hebben, worden hier telkens besproken en opgevolgd. Op die manier kan onmiddellijk ingespeeld worden op specifieke onderwijsbehoeften.