3

 

Leerplicht

Kleuters tot 6 jaar zijn niet leerplichtig. Op 1 september van het kalenderjaar waarin het kind de leeftijd van 6 jaar bereikt, begint de leerplicht. Het kind is dan wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het onderworpen aan de controle op regelmatig schoolbezoek.

Vanaf het schooljaar 2010-2011 is er een bijkomende voorwaarde: vanaf dan moeten leerlingen die willen starten in het eerste leerjaar een jaar ingeschreven geweest zijn in de kleuterschool en daar 220 halve dagen aanwezig zijn geweest. Als ouders niet aan deze voorwaarden kunnen voldoen, moeten de leerlingen een taaltoets afleggen. In een engagementsverklaring, die ondertekend moet worden door de ouders, worden wederzijdse afspraken opgenomen over oudercontact, aanwezigheden, individuele begeleiding en een positief engagement ten overstaan van het Nederlands.

Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven, kan enkel in samenspraak en na advies van het CLB en de klassenraad. Het advies van het CLB is hiervoor verplicht. In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 5 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen.

De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.