3

 

Recht op inschrijven

Over het lokaal overlegplatform (LOP) en de rol die dit vervult bij betwistingen bij het recht op inschrijving van uw kind in een school naar keuze, kon u al iets lezen in paragraaf 1.1.h. Hier overlopen we de procedure.


Het recht op inschrijving in de school en vestigingsplaats van keuze

Elke leerling heeft het recht om ingeschreven te worden in de school en vestigingsplaats die de ouders verkiezen. Een leerling kan wel pas ingeschreven worden wanneer de ouders instemmen met het pedagogisch project en met het schoolreglement van de school. In onze school wordt gevraagd een engagementsverklaring te ondertekenen. Met andere woorden, als de ouders dit formulier niet ondertekenen, kan de leerling niet worden ingeschreven.

Jaarlijks herinschrijven binnen dezelfde school is niet nodig. We gaan er immers vanuit dat een leerling die in onze school ingeschreven is, daar ook blijft.

Het algemeen principe is “wie eerst komt, is eerst ingeschreven”. Op deze algemene regel zijn er echter twee uitzonderingen: broers en zussen (of kinderen die op hetzelfde adres wonen) hebben voorrang tussen de kerstvakantie en de krokusvakantie. Niet-indicatorleerlingen hebben voorrang tussen de krokusvakantie en de paasvakantie.  Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de inschrijvingsbrochure van het LOP.  Deze brochure kan op eenvoudige vraag bekomen worden bij de voorzitter van het LOP, dhr. Hugo De Blende via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  


Kan de school een leerling weigeren?

De school kan weigeren om leerlingen in te schrijven, maar dat kan pas in uitzonderlijke omstandigheden, die we hieronder samenvatten.

-    Toelatingsvoorwaarden
Leerlingen die niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoen voor het onderwijsniveau en het leerjaar waarin hij/zij zich wil inschrijven (bv. te jong) moeten geweigerd worden.

-    Capaciteit
Een schoolbestuur kan elke bijkomende inschrijving weigeren wanneer omwille van materiële omstandigheden de bijkomende inschrijving voor gevolg heeft dat de vooropgestelde maximumcapaciteit overschreden is. Het schoolbestuur kan autonoom beslissen op welk niveau ze een maximumcapaciteit vastlegt. Slechts in een aantal decretaal vastgelegde gevallen kan de school toch nog overgaan tot een inschrijving, ook al heeft ze voordien leerlingen geweigerd omwille van het volzet zijn van een bepaald niveau in de school.

-    Uitsluitingen
Een schoolbestuur kan de inschrijving weigeren in de school waar een leerling het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief uitgesloten werd. Dit komt erop neer dat er zowel voor de school als voor de leerling een "afkoelingsperiode" geldt.

-    Een laatste weigeringsgrond heeft te maken met leerlingen die specifieke noden hebben op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Het decreet stelt dat het versterkte recht op inschrijving in een gewone school en vestigingsplaats van keuze evenzeer geldt voor leerlingen die blijkens een inschrijvingsverslag georiënteerd worden naar het buitengewoon onderwijs. Rekening houdend met het feit dat de draagkracht van gewone scholen verschillend is en in sommige gevallen ontoereikend om een afdoend antwoord te bieden op de noden van de leerling voorziet het decreet in een mogelijkheid om leerlingen met een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs, type 8 uitgezonderd, te weigeren. Het schoolbestuur zal moeten aantonen dat de draagkracht van de school onvoldoende is om tegemoet te komen aan de specifieke noden van de leerling inzake onderwijs, therapie en verzorging.

De weigeringen gebeuren steeds op grond van afweging van individuele dossiers. Wanneer de ouders zich in de school aanbieden om hun kind in te schrijven en ze gaan akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement dan wordt de leerling ingeschreven onder de opschortende voorwaarde van het aantonen van onvoldoende draagkracht. Essentieel is dat het overleg- en beslissingsproces gebeurt met actieve betrokkenheid van alle participanten: ouders, schoolteam, CLB.


Hoe brengt de school ouders op de hoogte van een doorverwijzing of weigering?

Nadat de ouder zich is komen aanmelden voor inschrijving, heeft de school vier kalenderdagen om hem te laten weten dat ze het kind niet wenst in te schrijven of wil doorverwijzen. De school moet de weigering of de doorverwijzing motiveren. Deze brief wordt bezorgd per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs. De school moet ook de voorzitter van het lokaal overlegplatform schriftelijk van de weigering of de doorverwijzing op de hoogte brengen, zodat deze de zaak mee kan opvolgen.


Wat als de ouder niet akkoord gaat?

Om te beginnen kan men de school om een mondelinge toelichting vragen bij haar beslissing. Een gesprek kan soms een ander licht op de zaak werpen. Lukt dat niet, dan neemt men het best contact op met het LOP of dient u binnen de 30 dagen klacht in bij de commissie inzake leerlingenrechten (adressen zie paragraaf 1.1.h).